Chào mừng bạn đến Website

Luật Doanh nghiệp 2020

Thứ Sáu, 19/02/2021

Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?