Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình.

Điều 2. Vị trí

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, tương đương Chi cục, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc đặt tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình có chức năng giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin kinh tế xã hội phục vụ chiến lược đầu tư; thực hiện tư vấn và cung cấp các dịch vụ có liên quan về đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu; làm đầu mối nhận và trả kết quả, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Ninh Bình; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, danh mục dự án về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh; triển khai các hoạt động nhằm tiếp cận và thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, quảng bá về tiềm năng, cơ hội, môi trường đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư cũng như chủ trương, chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư thực hiện các dự án ngoài khu công nghiệp về: Cấp đăng ký kinh doanh; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất; cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép đầu tư xây dựng công trình; giấy phép lao động cho người nước ngoài; báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy trình “Một cửa liên thông” xử lý hoặc chuyển các cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyền và trả kết quả cho nhà đầu tư. Tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp theo quy trình “Một cửa liên thông”. Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp hoặc giới thiệu các dịch vụ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thực hiện các dự án ngoài khu công nghiệp về: Cấp đăng ký kinh doanh; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất; cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép đầu tư xây dựng công trình; giấy phép lao động cho người nước ngoài; báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Tư vấn, tổ chức các chuyến khảo sát, nghiên cứu thị trường, tham dự hội nghị, diễn đàn trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp của tỉnh. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng khác như: Lập báo cáo đầu tư; Dự án đầu tư; Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Hồ sơ hoàn công; giám sát thi công xây dựng; quản lý dự án xây dựng công trình… Quản lý tổ chức, lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của UBND tỉnh và của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

2. Quyền hạn

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm được quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động và tài sản được giao theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Ninh Bình và các quy định hiện hành của Nhà nước. Được ký các hợp đồng dịch vụ, tham dự hoặc liên danh liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị. Được quyền tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của đơn vị. Một số quyền hạn khác được phân cấp theo Quyết định 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành về Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về mọi hoạt động của Trung tâm. Giám đốc hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,7 Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Xúc tiến đầu tư Phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Phòng Hành chính – Tổng hợp Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3; Phó Trưởng phòng hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,2.

Điều 6. Biên chế và lao động

Biên chế và lao động của Trung tâm nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp và lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và lao động của Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Quy định này, Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ cho Phó Giám đốc và Phòng chuyên môn. Tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?