Chức năng nhiệm vụ của phòng ban

I. Phòng Xúc tiến đầu tư

1. Chức năng

Phòng Xúc tiến đầu tư là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư của Trung ương và của tỉnh do lãnh đạo Trung tâm giao; làm đầu mối trong công tác vận động xúc tiến đầu tư; Cung cấp thông tin kinh tế xã hội phục vụ chiến lược đầu tư. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện. Làm đầu mối nhận và trả kết quả, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về xúc tiến đầu tư; Cung cấp thông tin kinh tế xã hội phục vụ chiến lược đầu tư của tỉnh; Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dưgj cơ sở dữ liệu thông tin, quảng bá về tiêm năng, cơ hội, môi trường đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chủ trương, chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

Hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư;

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, năng lực cạnh tranh cho các nhóm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo phân công.

II. Phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

1.   Chức năng:

Phòng Tư vấn và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển hoạt động dịch vụ và tổ chức thưhc hiện. Tư vấn hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; thực hiện rư vấn và cung cấp các dịch vụ có liên quan và đầu tư cho các nhà đầu tư có yêu cầu.

2.    Nhiệm vụ, quyền hạn

Tư vấn hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án;

Cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng khác như: lập báo cáo đầu tư; dự án đầu tư; Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu và hồ sơ đánh giá dự thầu; Hồ sơ hoàn công; Giám sát thi công xây dựng; Quản lý dự án xây dựng công trình, lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Khảo sát địa hình; Lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và thành lập nội dung đăng ký doanh nghiệp…

Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo phân công.

III. Phòng hành chính -  Tổng hợp

1.   Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu cho lãnh đạo trung tâm, giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều phối hoạt động chung của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; thực hiện công tác tổng hợp, tổ chức cán bộ; quản lý ngân sách và tài sản được Nhà nước cấp; công tác hành chính, tài vụ và đảm nhiệm một số chức năng khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng kế hoạch tổng hợp chương trình hoạt dộng của đơn vị; lập báo cáo định kỳ tháng, quý, năm báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định; đôn đốc, kiểm định và phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm.

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm tổ chức đón tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm việc tại Trung tâm.

Tham mưu cho Giám đốc trung tâm và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chính sách khác liên quan tới quyền lợi cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; công tác tài chính, kế toán; quản lý tài sản, các khoản thu hoạt động sự nghiệp của cơ quan.

Truyền đạt các ý kiến, văn bản ,tài liệu chỉ đạo điều hành các cấp đến các phòng ban và cán bộ, nhân viên, giúp lãnh đạo Trung tâm theo dõi, đôn đốc kiểm tra, việc thực hiện các văn bản đó; Thu thập xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động cảu Trung tâm theo phân cấp; sắp xếp sử dụng công chức, viên chức, lao động; thục hiện các công tác nghiệp vụ về tổ chức và nhân sự.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?