Danh mục Lĩnh vực, Vị trí thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Năm, 05/05/2022

Danh mục Lĩnh vực, Vị trí thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2022 bao gồm: 03 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN; 08 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 02 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị; 01 dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?