Ban lãnh đạo

Chủ Nhật, 25/11/2018
Phạm Thị Cam
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại di động: 02293.899213
Email: PSCninhbinh@gmail.com
Phòng: 218 - Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

 

Nguyễn Thị Như Trang
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại di động: 02293.899213
Email: PSCninhbinh@gmail.com
Phòng: 206 - Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

 

Trần Đức Mạnh
Đơn vị: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại di động: 02293.899213
Email: PSCninhbinh@gmail.com
Phòng: 114 - Nhà B - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Địa chỉ: 08 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Phân công nhiệm vụ Ban giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình theo Thông báo số 08/TB-TTXTHT ngày 12/01/2024

1. Đồng chí Phạm Thị Cam - Giám đốc Trung tâm
- Phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng; Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và kết quả công tác của Trung tâm.
- Phân công, điều phối công việc của các Phó Giám đốc.
- Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực:
+ Công tác tổ chức, cán bộ, chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.
+ Công tác tài chính cơ quan; Thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, liên danh, liên kết…
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Hành chính – Tổng hợp.
- Là chủ tài khoản của Trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Như Trang - Phó Giám đốc Trung tâm
- Là Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc Trung tâm đi vắng. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước
Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực sau:
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; Cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chiến lược đầu tư của tỉnh; Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, quảng bá về tiềm năng, cơ hội, môi trường đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chủ trương, chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.
+ Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.
- Ký văn bản khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Xúc tiến đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

3. Đồng chí Trần Đức Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm
- Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực:
+ Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đầu tư, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư. Hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục về xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường.
+ Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn theo quy định.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tư vấn và Hỗ trợ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.
 

 

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?