Chức năng nhiệm vụ

Cân cứ vào Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình và Quyết định số 2453/QĐ-KHĐT ngày 31/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình có chức năng, nhiệm vụ như sau

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?