Dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Ninh Bình

Thứ Năm, 03/01/2019

Ngày 10/12/2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?