Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển lớn mạnh

Thứ Sáu, 30/09/2022

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN LỚN MẠNH

Doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế trong nước. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp này đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận ưu đãi của nhà nước. Đặc biệt là khả năng tiếp cận, mở rộng thị trường và mở rộng quy mô sản xuất tương đối kém. Khả năng hội nhập với nền kinh tế thế giới vẫn còn là hạn chế lớn đối với các doanh nghiệp này. Hiểu được những khó khăn cấp thiết mà các doanh nghiệp này gặp phải. Vì vậy mà chính phủ đã nghiên cứu đưa ra một số giải pháp giúp các doanh nghiệp tư nhân phát triển lớn mạnh hơn.

1.Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Giải pháp cho doanh nghiệp tư nhân phát triển lớn mạnh là tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt về giao thông, năng lượng, viễn thông, đô thị… Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận, sử dụng bình đẳng với chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, vận hành và thu hồi vốn của các dự án kết cấu hạ tầng để giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp này.

2.Thúc đẩy thị trường cạnh tranh lành mạnh

Nhà nước cần phát triển mạnh mẽ, thông suốt và đồng bộ các thị trường, hệ thống lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ trên cả nước. Đặc biệt là thị trường tư liệu, nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất. Bên cạnh đó, phải có biện pháp bảo vệ có hiệu quả thị trường trong nước gắn với đẩy mạnh phát triển thị trường quốc tế phù hợp với những cam kết quốc tế.

Ngoài ra nhà nước cần phải xóa bỏ rào cản, chính sách và các biện pháp hành chính can thiệp trực tiếp vào thị trường. Cũng như sản xuất kinh doanh tạo ra những bất bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực xã hội. Và những cơ hội kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, cần phải tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh. Đặc biệt là phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

3.Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực

Chính phủ cần tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận vay vốn ngân hàng, huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Đồng thời phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ bảo hiểm.  Để góp phần giảm thiểu rủi ro, tổn thất, cũng như ổn định sản xuất kinh doanh cho các  doanh nghiệp tư nhân.

4.Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế

Hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận, khai thác các cơ hội trong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh đầu tư và thương mại quốc tế. Đồng thời nên xóa bỏ những rào cản bất hợp lý đối với kinh tế tư nhân khi tham gia vào thương mại, đầu tư quốc tế. Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, nâng cao năng lực. Từ đó giúp các doanh nghiệp tư nhân từng bước tham gia vững chắc trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

5.Đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cơ bản để giúp các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Vì vậy cần đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó đáp ứng được nhu cầu số lượng, cũng như chất lượng nguồn nhân lực để phát triển nguồn kinh tế của các doanh nghiệp này. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại. Bên cạnh đó, cần khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp

6.Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước

Cần tăng cường cơ chế đối thoại hiệu quả giữa cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp tư nhân. Từ đó nắm bắt kịp thời được những khó khăn và vướng mắc của các doanh nghiệp. Từ đó chính phủ đưa ra các cơ chế và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình đã chia sẻ cho các bạn hiểu rõ về giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển lớn mạnh. Vì vậy nhà nước cần phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển. và bản thân các doanh nghiệp tư nhân cần phải cố gắng nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế trong nước và thế giới.

 

Tin cùng chuyên mục

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?