Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV

Thứ Ba, 13/09/2022

- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí NSNN chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Hỗ trợ đào tạo nghề 02 triệu đồng/người/khóa đào tạo

Theo dự thảo, NSNN chi hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV. Đối với khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp (cơ bản, chuyên sâu), các nội dung chi được ngân sách nhà nước hỗ trợ gồm:

Chi cho giảng viên, báo cáo viên: Thù lao giảng dạy; ăn, ở, đi lại (áp dụng với giảng viên, báo cáo viên giảng dạy trực tiếp và địa điểm tổ chức lớp cách nơi ở của giảng viên, báo cáo viên từ 15 km trở lên).

Chi in ấn, photo, mua tài liệu học tập cho học viên theo nội dung chương trình khóa đào tạo. Chi thuê hội trường, phòng học, máy tính, máy chiếu, các thiết bị phục vụ học tập.

Chi tổ chức cho học viên thực hành (nếu cần) theo các hình thức: thí nghiệm, trình diễn mô hình, diễn tập thực tế (thuê, mua, vận chuyển tới địa điểm tổ chức lớp học các thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ thí nghiệm; tổ chức trình diễn mô hình, diễn tập thực tế); đi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp trong nước (thuê phương tiện đưa, đón học viên trong trường hợp lớp học cách địa điểm khảo sát từ 15 km trở lên; bồi dưỡng báo cáo viên trình bày tại buổi thực tế).

Xác định chi phí để tính số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: Thù lao giảng viên giảng dạy; thù lao báo cáo viên tham gia giảng dạy tại lớp học, trình bày tại buổi thực tế: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thù lao nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho đào tạo trực tuyến tối đa không quá 50% mức thù lao giảng viên, báo cáo viên.

Chi phí ăn, ở, đi lại của giảng viên, báo cáo viên, cán bộ tổ chức lớp; giải khát giữa giờ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Chi phí ra đề thi, coi thi, chấm thi: Chi ra đề thi tối đa 600.000 đồng/đề; chi phí coi thi, chấm thi tính theo tiền công ngày cho người coi thi, chấm thi. Tổng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tối đa không quá 2 triệu đồng/đợt thi.

Hỗ trợ đào tạo nghề 02 triệu đồng/người/khóa đào tạo

Dự thảo nêu rõ, lao động của DNNVV đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống được hỗ trợ chi phí đào tạo tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa đào tạo, mỗi người một lần.

Các chi phí ngân sách nhà nước không hỗ trợ là tài liệu tham khảo (nếu có), tiền ăn, ở, đi lại và các chi phí khác phát sinh trong quá trình tham gia khóa đào tạo; phần chênh lệch trong trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức 2 triệu đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương

Nguồn: baochinhphu.vn

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?