Ninh Bình: Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp còn rất ít

Thứ Bảy, 01/10/2022

Theo văn bản số 1499/TTg – KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 gồm 7 KCN với tổng diện tích là 1.472ha gồm: Gián Khẩu, Khánh Phú, Tam Điệp I, Tam Điệp II, Phúc Sơn, Khánh Cư và Kim Sơn.

Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có KCN đã đi vào hoạt động là KCN Gián Khẩu, KCN Khánh Phú, KCN Tam Điệp I, KCN Phúc Sơn và KCN Khánh Cư với tổng diện tích theo quy hoạch là 886,1ha, diện tích thành lập KCN 833,38ha; diện tích có thể cho thuê 695,8ha; diện tích đã cho thuê 680,76ha; diện tích còn lại có thể thu hút đầu tư 15,06 ha; tỷ lệ lấp đầy 97,83%.

KCN Tam Điệp II chưa thu hút được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng do đó chưa đủ điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và KCN Kim Sơn đang thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết.

Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các KCN còn lại rất ít (KCN Khánh Phú 5,3ha; KCN Phúc Sơn 9,76ha) gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là những dự án đầu tư lớn, có giá trị hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Đối với cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hiện nay đã thu hút được các dự án đầu tư thứ cấp là 12 CCN với tổng diện tích 456,44ha. Trong đó, có 6 CCN do nhà nước làm chủ đầu tư với tổng diện tích 158,76ha; diện tích đất công nghiệp có thể thuê là 121,78ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 112,79ha với tỷ lệ lấp đầy 92,55%. 6 CCN có nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng tổng diện tích 297,86ha, diện tích đất công nghiệp có thể thuê là 236,5ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 172,18ha với tỷ lệ lấp đầy 72,8%.

Các CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang còn diện tích đất cho thuê lớn, thu hút các nhà đầu tư về công nghiệp sạch, các loại hình dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, linh kiện điện tử… như CCN Khánh Thượng (xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô) còn 28,9ha có thể cho thuê; CCN Gia Lập (xã Gia Lập, huyện Gia Viễn) còn 14,33ha có thể cho thuê; CCN Văn Phong (xã Văn Phong, huyện Nho Quan) còn 16,29ha có thể cho thuê.

Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Ninh Bình sẽ có thêm 3 KCN và 6 CCN được thành lập và đưa vào hoạt động, thu hút các ngành nghề về công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, gia tăng nguồn thu cho ngân sách, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?