Thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thứ Năm, 16/05/2024

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy HYOJIN Ninh Bình Việt Nam số 1408/TB-KHĐT ngày 13/05/2024, tại đây.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?