Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình

Thứ Ba, 09/04/2024

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển DN Ninh Bình

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?