quy-dinh-chi-tiet-viec-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-chi-phi-ve-dang-ky-dang-tai-thong-tin-lua-chon-nha-thau-nha-dau-tu-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-bao-dau-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
huong-dan-lap-ho-so-moi-thau-thiet-ke-cung-cap-hang-hoa-va-xay-lap-epc Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-252020nd-cp-ngay-28022020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Nghị định
Luật Đấu thầu
luat-dau-thau Đấu thầu Khác
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-nghi-dinh-so-1362020nd-cp-ngay-24112020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay Phòng cháy chữa cháy Thông tư
ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh Phòng cháy chữa cháy Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chay-va-chua-chay-va-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chay-va-chua-chay Phòng cháy chữa cháy Nghị định
luat-phong-chay-va-chua-chay Phòng cháy chữa cháy Khác
sua-doi-bo-sung-cac-thong-tu-quy-dinh-thuc-hien-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-asean Công thương Thông tư
ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-yeu-cau-thiet-ke-cua-hang-xang-dau Công thương Thông tư
sua-doi-bo-sung-bai-bo-mot-so-quy-dinh-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong Công thương Thông tư
quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-viet-nam-va-lien-minh-chau-au Công thương Thông tư
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-162014tt-bct-ngay-2952014-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-thuc-hien-gia-ban-dien Công thương Thông tư
phe-duyet-de-an-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chat-thai-nhua-o-viet-nam Công thương Quyết định
ban-hanh-danh-muc-bo-sung-giong-cay-trong-duoc-phep-san-xuat-kinh-doanh-o-viet-nam Nông nghiệp Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-trong-trot-ve-giong-cay-trong-va-canh-tac Nông nghiệp Nghị định
quy-dinh-ve-quan-ly-phan-bon Nông nghiệp Nghị định
Luật Trồng trọt
luat-trong-trot Nông nghiệp Khác
huong-dan-ve-bao-ve-va-phat-trien-nguon-loi-thuy-san Nông nghiệp Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-thuy-san Nông nghiệp Nghị định
quy-dinh-doi-tuong-thuy-san-nuoi-chu-luc Nông nghiệp Quyết định
Luật Thủy sản
luat-thuy-san Nông nghiệp Khác
quy-dinh-ve-trong-rung-thay-the-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac Nông nghiệp Thông tư
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-1562018nd-cp-ngay-16112018-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-lam-nghiep Nông nghiệp Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-lam-nghiep Nông nghiệp Nghị định
Luật Lâm nghiệp
luat-lam-nghiep Nông nghiệp Khác
huong-dan-mot-so-dieu-cua-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi Nông nghiệp Thông tư
huong-dan-mot-so-dieu-cua-luat-chan-nuoi-ve-quan-ly-giong-va-san-pham-giong-vat-nuoi Nông nghiệp Thông tư
huong-dan-mot-so-dieu-cua-luat-chan-nuoi-ve-thuc-an-chan-nuoi Nông nghiệp Thông tư
huong-dan-chi-tiet-luat-chan-nuoi Nông nghiệp Nghị định
Luật chăn nuôi
luat-chan-nuoi Nông nghiệp Khác
co-che-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon Nông nghiệp Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung Xây dựng Nghị định
quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-huong-dan-ap-dung-trong-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Xây dựng Thông tư
ban-hanh-qcvn-012021bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung Xây dựng Thông tư
phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-vat-lieu-xay-dung-viet-nam-thoi-ky-2021-2030-dinh-huong-den-nam-2050 Xây dựng Quyết định
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung Xây dựng Khác
nghi-dinh-ve-quan-ly-dau-tu-xay-dung Xây dựng Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach Xây dựng Nghị định
Luật Quy hoạch
luat-quy-hoach Xây dựng Khác
Luật Xây dựng
luat-xay-dung Xây dựng Khác
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-402019nd-cp-ngay-1352019-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong-va-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-dich-vu-quan-trac-moi-truong Môi trường Thông tư
quy-dinh-ve-danh-gia-so-bo-tac-dong-moi-truong Môi trường Nghị định
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong Môi trường Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong Môi trường Nghị định
quy-dinh-ve-quy-hoach-bao-ve-moi-truong-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-va-ke-hoach-bao-ve-moi-truong Môi trường Nghị định
luat-bao-ve-moi-truong Môi trường Khác
sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-dat-dai Đất đai Nghị định
sua-doi-bo-sung-mot-so-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-dat-dai Đất đai Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai Đất đai Nghị định
quy-dinh-ve-gia-dat Đất đai Nghị định
quy-dinh-ve-thu-tien-thue-dat-thue-mat-nuoc Đất đai Nghị định
quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat Đất đai Nghị định
quy-dinh-ve-thu-tien-su-dung-dat Đất đai Nghị định
Luật Đất đai
luat-dat-dai Đất đai Khác
thong-tu-quy-dinh-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-dau-tu-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-va-xuc-tien-dau-tu Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu Đầu tư Nghị định
Luật đầu tư
luat-dau-tu Đầu tư Khác