quy-dinh-chi-tiet-viec-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-cac-chi-phi-ve-dang-ky-dang-tai-thong-tin-lua-chon-nha-thau-nha-dau-tu-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-bao-dau-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
huong-dan-lap-ho-so-moi-thau-thiet-ke-cung-cap-hang-hoa-va-xay-lap-epc Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-ve-ke-hoach-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
huong-dan-thuc-hien-nghi-dinh-so-252020nd-cp-ngay-28022020-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau Đấu thầu Nghị định
Luật Đấu thầu
luat-dau-thau Đấu thầu Khác