thong-tu-quy-dinh-mau-van-ban-bao-cao-lien-quan-den-hoat-dong-dau-tu-tai-viet-nam-dau-tu-tu-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-va-xuc-tien-dau-tu Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dau-tu Đầu tư Nghị định
Luật đầu tư
luat-dau-tu Đầu tư Khác