Số hiệu 62/2020/QH14
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Ban hành 17/06/2020
Danh mục Xây dựng
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Khác
Tài liệu đính kèm