quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-402019nd-cp-ngay-1352019-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong-va-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-dich-vu-quan-trac-moi-truong Môi trường Thông tư
quy-dinh-ve-danh-gia-so-bo-tac-dong-moi-truong Môi trường Nghị định
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-huong-dan-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong Môi trường Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong Môi trường Nghị định
quy-dinh-ve-quy-hoach-bao-ve-moi-truong-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-va-ke-hoach-bao-ve-moi-truong Môi trường Nghị định
luat-bao-ve-moi-truong Môi trường Khác