Số hiệu 18/2015/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Ban hành 14/02/2015
Danh mục Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm