quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung Xây dựng Nghị định
quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-huong-dan-ap-dung-trong-quan-ly-hoat-dong-dau-tu-xay-dung Xây dựng Thông tư
ban-hanh-qcvn-012021bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung Xây dựng Thông tư
phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-vat-lieu-xay-dung-viet-nam-thoi-ky-2021-2030-dinh-huong-den-nam-2050 Xây dựng Quyết định
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung Xây dựng Khác
nghi-dinh-ve-quan-ly-dau-tu-xay-dung Xây dựng Nghị định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quy-hoach Xây dựng Nghị định
Luật Quy hoạch
luat-quy-hoach Xây dựng Khác
Luật Xây dựng
luat-xay-dung Xây dựng Khác