Danh mục Lĩnh vực, Vị trí thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2022

Thứ Năm, 05/05/2022

Danh mục Lĩnh vực, Vị trí thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2022 bao gồm: 03 dự án thuộc lĩnh vực đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN; 08 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 02 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị; 01 dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp

Luật đầu tư công

Thứ Sáu, 19/02/2021

Luật Doanh nghiệp 2020

Thứ Sáu, 19/02/2021

Luật đầu tư 2020

Thứ Sáu, 19/02/2021

Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình

Thứ Tư, 11/09/2019

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 590/QĐ-UBND

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?