Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình

Thứ Sáu, 17/02/2023

 Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, nội dung cụ thể như sau: 

1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình. Trug tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chiến lược đầu tư của tỉnh; thực hiện tư vấn và cung cấp các dịch vụ có liên quan về đầu tư cho các nhà đầu tư có nhu cầu; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Ninh Bình; hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; Cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chiến lược đầu tư của tỉnh; Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, quảng bá về tiềm năng, cơ hội, môi trường đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chủ trương, chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đầu tư, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư. Hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục về xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

4.Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Cung cấp các dịch vụ tư vấn như: lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; lập hồ sơ tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

6. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm được quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động và tài sản được giao theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Ninh Bình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Được ký các hợp đồng dịch vụ, tham dự hoặc liên danh liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị.

9. Ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của đơn vị.

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giao

3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình về mọi hoạt động của Trung tâm. 

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người được Giám đốc Trung tâm phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Ủy nhiệm thay Giám đốc Trung tâm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, khen thưởng, ký luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đổi với Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Xúc tiến đầu tư.

b) Phòng Tư vấn và Hỗ trợ.

c) Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Nội dung chi tiết Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình xem tại đây

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?