Điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Ba, 20/09/2022

Thuyết minh Quy hoạch

Bản đồ

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?