Luật đầu tư công

Thứ Sáu, 19/02/2021

Luật đầu tư công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào ?